Milieurecht

Het milieurecht omvat het geheel aan regels dat ten doel heeft het milieu te beschermen. Het grootste gedeelte van het milieurecht valt onder het bestuursrecht, nu het op grond van artikel 21 van de Grondwet een overheidstaak is het milieu te beschermen. Het Ministerie van Infrastructeur en Milieu is hier feitelijk mee belast. Ook kent het milieurecht een tak in het strafrecht.

De milieuwetten, waaronder onder meer de Wet Milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Waterwet, de Onteigeningswet en de Wet bodembescherming, geven de regels weer zoals deze gelden met betrekking tot onder meer de uitgifte van vergunningen, milieukwaliteitseisen, milieuplannen en handhaving van deze plannen door de overheid.

Met het milieurecht kunt u voornamelijk vanuit bedrijfsmatig perspectief in aanraking komen, nu het vooral (grotere) bedrijven zijn die in aanraking komen met bijvoorbeeld het uitstoten van bepaalde gassen, het afvoeren van afvalstoffen of de aansprakelijkheid voor verontreiniging van water.

Nu bescherming van het milieu wordt gewaarborgd door de inzet van publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen, zoals door de Rijkswaterstaten, kan tegen de beslissingen en/of boetes die u van dergelijke instanties ontvangt, bezwaar worden gemaakt. Hebt u bijvoorbeeld een boete ontvangen wegens het teveel uitstoten van ammoniak in het kader van een varkenshouderij, dan kunt u daartegen in bezwaar gaan en eventueel in beroep komen.

Dergelijke zaken luisteren nauw en het opstellen van een bezwaarschrift vergt een zekere expertise. Van Dudink & Starink Advocaten kunt u deze deskundigheid verwachten. Hebt u vragen in het kader van het milieurecht, neem dan contact met ons op.